လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား မေသမခ်င္း ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္သတ္အျပစ္ေပးရန္ ဘ႐ူႏိုင္းစီစဥ္

လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားအား မေသမခ်င္းေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္ခတ္အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား လက္ကိုျဖတ္ျခင္း အစရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကို က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႐ူႏိုင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရွားရီယားျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပါ ပုဒ္မသစ္မ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၃ ရက္မွစ၍ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ကေလးငယ္မ်ားပင္ မက်န္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက သက္ညႇာခြင့္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆူလ္ေတာ္ေစာ္ဘြားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း အစၥလာမ္၏ၾသဇာပိုမိုျဖန္႔က်က္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွားရီးယားျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဘ႐ူႏိုင္း၌ အမ်ားျပည္သူဆိ္ုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အရက္ေသစာေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေရွး႐ိုးဆန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သလို လူသားလည္းမဆန္ေသာေၾကာင့္ ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ နိ္ုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား၏ပထမအဆင့္တြင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပင္ပတြင္ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔အတြက္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘ႐ူနိ္ုင္း၌ လိင္တူခ်စ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကဆိုလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၊ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မေသမခ်င္းႀကိမ္ဒဏ္ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း အစရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ႐ူႏိုင္းသည္ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ မေသမခ်င္းပစ္ခတ္မည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီ ၃ ရက္မွစ၍ က်င့္သုံးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားျပည္နယ္ႏွစ္ခုၾကားရွိ ဘ႐ူႏိုင္းသည္ အစၥလာမ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ပထမဆုံးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

The Myanmar Times

Loading...

Facebook Comments