တစ္ေခတ္တစ္ခါက အလြန္တစ္ရာနာမည္ႀကီးခ့ဲေသာ ႀကီးကုိးႀကီးအဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္အေႀကာင္း

ႀကီးကုိးႀကီး အဓိ႒ာန္

တစ္ေခတ္တစ္ခါက အလြန္တစ္ရာနာမည္ႀကီးခ့ဲေသာ ႀကီးကုိးႀကီးအဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္အေႀကာင္း လူေျပာမ်ားခ့ဲဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဂမၻီရသမားမ်ားသည္လည္းေကာင္း အခက္အခဲအသီးသီး ႀကဳံေတြ႔ႀကရေသာ လူပုဂၢဳိလ္အေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ လုိအင္ဆႏၵအသီးသီးအတြက္လည္းေကာင္း အဓိ႒ာန္ဝင္ ဆုေတာင္းႀကသည္။ ဆုေတာင္းမ်ား ျပည့္ႀက၍ ဤအဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္သည္ အေတာ္ပင္ နာမည္ႀကီးလွသည္။ဂမၻီရစခန္းလမ္းအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေသာ အဓိ႒ာန္လည္းျဖစ္ေပသည္။အပင္ပန္းခံနုိင္မွျဖစ္သည္။ ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္အက်ဳိးေပးျမန္လွေပသည္။

ႀကီးကုိးႀကီး
၁။ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး
၂။ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး
၃။ငါးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး
၄။မဟာမဂၤလာဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႀကီး
၅။ေႀကးသြန္းဘုရားႀကီး
၆။ေရႊေခါင္းေလာင္းႀကီး
၇။ေနာင္ေတာ္ႀကီး
၈။ခ်မ္းသာႀကီး
၉။ရဟႏၲာသိမ္ေတာ္ႀကီး

ႀကီးကုိးႀကီးဘုရားရွိခုိး

နေမာေတသံ ဘဂဝႏၲာနံ အရဟႏၲာနံ နဝႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ

ဘဂဝႏၲာနံ ဣႆရိယ ဓမၼ ယႆ သီရိ ကာမ ပယတၲမည္ေခၚ ေျခာက္ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဝါ လူ႔ျပည္နတ္ရပ္ ေခတ္သုံးထပ္ကုိ အုပ္ကြပ္စုိးပုိင္နုိင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဣႆရိယဘုန္းေတာ္ ေလာကုတၲရာတရားျမတ္ကုိးပါးသုိ႔ ထင္ရွားစြာ ေရာက္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဓမၼဘုန္းေတာ္ နရက္ဘဝဂ္ ေအာက္ထက္ပ်ံ႔လွဳိင္ သုံးခရုိင္၌ အဆုံးတုိင္ ေက်ာ္ေစာေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ယသဘုန္းေတာ္ ၃၂ပါး သမုိက္ထားေသာ ေယာက္က်ားျမတ္တုိ႔၏ လဏၡဏာေရာင္ဝါျမဳေတ က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ သီရိဘုန္းေတာ္။ အလုိေတာ္ရွိသမွ် တခဏျခင္းျဖင့္သာ ျပည့္စုံေတာ္မူလာရျခင္းတည္းဟူေသာ ကာမဘုန္းေတာ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ရာ ေဒသနာျဖင့္ ျဗဟၼာနတ္လူ သုံးဘုံသူတုိ႔ကုိ ႀကည္ျဖဴစြာလွ သင္ဆုံးမေသာေႀကာင့္ တစ္ေလာကလုံးကုိ ကုိးကြယ္ရာဆရာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ပယတၲဘုန္းေတာ္ ဤဘုန္းေတာ္ေျခာက္ရပ္ ဂဳဏ္သကတ္ျဖင့္ ေလာကဓာတ္အလုံး ညႊတ္ရုံးပူေဇာ္ရာ အာဂါရမုနိ အနာဂါရမုနိ ေသကၡမုနိ အေသကၡမုနိ ပေစၥကမုနိတည္းဟူေသာ မုနိငါးဦးတုိ႔ထက္ ကဲ တက္ လြန္ျမတ္စြာ မုနိႏၵာဘိပဝရ အတုလမုနိလည္း ျဖစ္ေတာ္မူႀကကုန္ေသာ အရဟႏၲာနံ……လူမင္းနတ္မင္း ျဗဟၼာမင္းတုိ႔၏ ပူေဇာ္ျခင္းအထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ သမၺာသမၺဳဒၶါနံ ……သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ထြင္းေဖာက္အလင္းေရာက္ေတာ္မူျပီးကုန္ေသာ နဝႏၷံ ကုိးထပ္ႀကီးျမတ္စြာဘုရား ေျခာက္ထပ္ႀကီးျမတ္စြာဘုရား ငါးထပ္ႀကီးျမတ္စြာဘုရားမဟာမဂၤလာဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရား ေႀကးသြန္းႀကီးျမတ္စြာဘုရား ေရႊေခါင္းေလာင္းႀကီးျမတ္စြာဘုရား ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီေတာ္ျမတ္ ခ်မ္းသာႀကီးျမတ္စြာဘုရား ရဟႏၲာသိမ္ေတာ္ႀကီးျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ကုိးပါးကုန္ေသာ ဝါကုိးပါးဂဳဏ္ရွင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ကုိယ္ပြားပူေဇာ္ကုိးဆူကုန္ေသာ ေတသံ…ထုိ တထာဂတ ျမတ္ဗဳဒၶကုိယ္ပြားေတာ္တုိ႔အား နေမာ……ရွိခုိးေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ဦးတင္ ဖူးျမင္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ျခင္းသည္ အတၲဳ ဘဝတု……ျဖစ္ပါေစသတည္း။

အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္ရမည့္ ဂဳဏ္ေတာ္
၁။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ
၂။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၺာသမၺဳေဒၶါ
၃။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၄။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ
၅။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ
၆။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတၲေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ
၇။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၲာေဒဝ မနုႆနံ
၈။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗဳေဒၶါ
၉။ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ

သိဒၶိ ကိစၥံ သိဒၶိကမၼံ သိဒၶိကာယံ သိဒၶိလာဘံ သိဒၶိကံ တထာဂေဥၨဝ ေတ သိဒၶိယာ သမၻာေရပန နေမာ…။

သိဒၶိကိစၥံ ……အလုပ္ကိစၥ၏ ျပီးစီးျခင္းသည္လည္းေကာင္း
သိဒၶိ ကမၼံ ……လုပ္ငန္းအဝဝ၏ ျပီးစီးျခင္းသည္လည္းေကာင္း
သိဒၶိကာယံ ……မိမိကုိယ္၏ ဝါ နာမ္ခႏၶာ ရုပ္ခႏၶာ၏ လုိရာဆႏၵျပီးစီးျခင္းသည္လည္းေကာင္း
သိဒၶိလာဘံ ……မျပတ္အစဥ္ လာဘ္ရႊင္ဘ်က္ တုိးတက္စီးပြားအလားဒီေရ တက္ေနအသြင္ စည္ပင္ဖြ႔ံျဖဳိး အက်ဳိးျပီးစီးျခင္းသည္လည္းေကာင္း
မုခ်လွ်င္ျမန္ အမွန္မေသြ ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း
သိဒၶံ…… သိဒၶိအားလုံး ဝါ ေလာကုတ္ ေလာကီႏွစ္လီသိဒၶိ ျပည့္စုံျပီးေျမာက္
ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူျပီးထေသာ
တထာဂေဥၨဝ …ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း
ေတ ……ထုိေအာင္ေတာ္မူျမတ္စြာဘုရား၏
သိဒၶိယာ ……ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ ထေျမာက္ျပီးစီးျခင္း၏
သမၻာေရပန ……အေဆာက္အဦ ပါရမီလုပ္ငန္းအဝဝတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း
နေမာ ……ယုံႀကည္ျမတ္နုိးလက္စုံမုိး၍ ရွိခုိးပါ၏ ဘုရား။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ဟု ရြတ္ဆုိအာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈ လုံးပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၺာသမၺဳေဒၶါ ဟု ရြတ္ဆုိအာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈ လုံးပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ဟု ရြတ္ဆုိအရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတၲေရာပုရိႆဒမၼသာရထိ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၲာေဒဝမနုႆနံ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗဳေဒၶါ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ ဟုရြတ္ဆုိ အာရုံျပဳျပီး ပုတီးတစ္လုံးစိပ္ကာ ၁၀၈လုံး ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ရမည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ဂဳဏ္ေတာ္ကုိးပါး ၁၀၈လုံး ပုတီးစိပ္ ၉ေခါက္ ရ၏။ဂဳဏ္ေတာ္ အႀကိမ္ေပါင္း ၉၇၂ေခါက္ ပြားမ်ားျပီး ျဖစ္ေတာ့၏။ ဘုရားကုိးဆူဆုိေသာ္ ပုတီးပတ္ ၈၁ပတ္ ဂဳဏ္ေတာ္ေပါင္း ၈၇၄၈ႀကိမ္ ပြားမ်ားရာ ေရာက္၏။

ေရွးဦးစြာ ျပဳရမည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာရန္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ ကန္ေတာ့ျပီး ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပါ သံသရာအဆက္ဆက္က ယေန႔ထက္ထိတုိင္ေအာင္ ကာယကံမွဳ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ငယ္ ဝစီကံမွဳ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ငယ္ မေနာကံမွဳ အျပစ္ႀကီးအျပစ္ငယ္တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိခ့ဲသည္ ရွိေသာ္သည္းခံခြင့္လႊတ္ပါရန္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္။ ၃၁ဘုံသားတုိ႔အား ေမတၲာျဖန္႔ေဝရမည္။ မိမိလုိေသာဆုကို ေတာင္းရမည္။ဆုတစ္မဳိးတည္းကုိ ထိထိမိမိေတာင္းလွွ်င္ သာ၍ ေကာင္းေပမည္။မိမိအေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ေသာ ဆုမ်ဳိးကိုသာေတာင္းပါေလ။ အဓိ႒ာန္မဝင္မီ ဆုေတာင္းရမည္မွာ ဘုန္းေတာ္ အနႏၷ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံေသာမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားတပည္ျေတာ္သည္ ယေန႔တနလၤာေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ စ၍ တစ္ေန႔တည္းဘုရားႀကီးကုိးဆူတြင္ ဂဳဏ္ေတာ္ပုတီး ၉ပတ္စီျဖင့္ ၈၁ပတ္ စိပ္ပါမည္။

ဝိေသသအထူးအားျဖင့္ ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး ငါးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး ေႀကးသြန္းဘုရားႀကီးတုိ႔တြင္ ဗဳေဒၶါဂဳဏ္ေတာ္ ၁၅ပတ္စီျဖင့္ ပုတီးပတ္ ၆၀ သိဒၶိဂါထာ ၁၅ေခါက္စီျဖင့္ ၆၀ေခါက္ ပုတီးစိပ္ျခင္း ရြတ္ဆုိျခင္း ျပဳပါမည္။စြမ္းနုိင္သမွ်ေသာ ဒါနကုသုိလ္ကုိလည္း ျပဳပါမည္။ ဤသုိ႔ က်င့္ႀကံအားထုတ္မည့္ အဓိ႒ာန္ဝင္ရေသာ ကုသုိလ္ေစတနာေႀကာင့္ ( )ျပည့္စုံရပါေစသား အရွင္ဘုရား ဟူ၍ ရြတ္ဆုိဆုေတာင္းရမည္။ ( )လက္သည္းကြင္း၌ မိမိနာမည္ မိမိေတာင္းမည့္ဆုကုိ ထည့္သြင္းရြတ္ဆုိပါ။ အဓိ႒ာန္တဆင့္ျပီးတုိင္း ဆုေတာင္းရမည္မွာ ဤက့ဲသုိ႔ သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳသည့္အတုိင္း တိတိက်က် ျပဳရေသာ အဓိ႒ာန္ကုသုိလ္ ေစတနာေႀကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္( )၏ ေတာင္းေသာဆုႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစသား အရွင္ဘုရား။အခက္အခဲဟူသမွ် ေျပလည္ျပီး စီးပြားေရး လူမွဳေရး က်န္းမာေရး ပညာေရးတုိ႔တြင္ ျမင္ျမင့္မားမား ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား ဟူ၍ ရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းပါေလ…

ႀကီးကုိးႀကီးဘုရား တည္ေနရာမ်ား ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္။ စမ္းေခ်ာင္းျမဳိ႔နယ္ ေနနတ္သားစာသင္တုိက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ရွိသည္။ ႀကည့္ျမင္တုိင္ဘူတာႏွင့္ နီးသည္။

ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ဗဟန္းျမဳိ႔နယ္ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးေက်ာင္းတုိက္အတြင္းတည္ရွိသည္။ ေျခာက္ထပ္ႀကီးကားမွတ္တုိင္ ဆင္းရသည္။
ငါးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရား၏ ေက်ာဘက္ ကားလမ္းမႀကီးကုိ ျဖစ္ေက်ာ္လုိက္လွ်င္ ေရာက္သည္။
မဟာမဂၤလာဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႀကီးသည္ ဇီဝိတဒါနသံဃာေဆးရုံႀကီးအနီး ေညာင္တုန္းပါ႒ိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။လွရတနာေပ်ာင္းတုိက္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ျဖစ္သည္။

ေႀကးသြန္းဘုရားႀကီးသည္ ဗဟန္းႀကားေတာရလမ္း ဗဟန္းေစ်းအနီးတြင္ရွိသည္။
မဟာမဂၤလာဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားႀကီးရွိရာ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအတြင္းျဖတ္လမ္းမွ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ေရာက္သည္။
ေရႊေခါင္းေလာင္းႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ေရႊတိဂဳံေစတီေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ေစာင္းတန္းအနီးေဒါက္တာဦးညဳိ တန္ေဆာင္းအတြင္းတြင္ ရွိသည္။ တန္ေဆာင္းအတြင္း၌ ရုပ္ပြားေတာ္ေလးဆူရွိ၏။ ျမန္မာ့အနုပညာလက္ရာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးပူေဇာ္ထားေသာ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားရွိသည္။

ေနာင္ေတာ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ေရႊတိဂဳံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ရင္ျပင္ေတာ္ ရွင္အဇၨေဂါဏတန္ေဆာင္းအနီးတြင္ ရွိသည္။
ခ်မ္းသာႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ေရႊတိဂဳံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေအာင္ေျမအနီး ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္းအတြင္း၌ ရွိသည္။
ရဟႏၲာသိမ္ေတာ္ႀကီးသည္ ေရႊတိဂဳံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ေတာင္ဘက္မုခ္ေဆာင္းတန္းမွ ဆင္း၍ ကားလမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရ၏ မဟာဝိဇယဘုရားေရွ႔တြင္ ရွိ၏။

Credit:Htoo Aung Hlaing

Loading...

Facebook Comments