ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရွင္းျပေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဥပုသ္ ၃-မ်ိဳး””” ဥပုသ္ ( ၃ )မ်ိဳး

ဝါတြင္း  ကာလမွာ ဥပုသ္ႏွင့္ ပါက္သတ္ၿပီး သတိျပဳစာရာမ်ားပါ “ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္” ထိုေန႕ကား ဥပုသ္ေန႕ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအစ္မႀကီး ဝိသာခါတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းေတာ္ သို႕သြား၍ ဥပုသ္လာယူပါသည္။

“ဝိသာခါ ေနမြန္းတည့္အခ်ိန္ႀကီးမွာ ဘယ္ကလာသနည္း” “သည္ကေန႕ ဥပုသ္ေန႕မွာ တပည့္ေတာ္မ ဥပုသ္ေစာင့္ပါသည္ ဘုရား” ေမးသူကား ဗုဒၶ၊ ေျဖသူကား ဝိသာခါ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါႏွင့္ ဥပုသ္၊ ဥပုသ္ႏွင့္ ဝိသာခါ လုံးေထြးေန၏။ ဝိသာခါအဖို႕ ဥပုသ္မေစာင့္ေသာေန႕ ဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္။

ဗုဒၶသည္ ဥပုသ္သည္ ေက်ာင္းအစ္မႀကီး ဝိသာခါကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဥပုသ္တရား ေဟာ ၾကားေတာ္မူ၏။ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ေစာင့္ရက်ဳိးမနပ္ အဖတ္မတင္ေသာ ဥပုသ္မ်ားရွိတတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပုသ္မ်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားဖို႕ လို အပ္ေၾကာင္းကို အေျခခံလ်က္ ထိုေန႕ ဥပုသ္ေန႕တြင္ ဝိသာခါအား ဥပုသ္ဋီကာကို အက်ယ္တဝင့္ ဖြင့္ေဖာ္ ျမြက္ၾကားေတာ္မူ၏။

“ဝိသာခါ ဥပုသ္ ၃- မ်ဳိးရွိ၏။ သင္ မွတ္ဘိေလာ့”
၁။ ေဂါပါလ ဥပုသ္တစ္မ်ဳိး၊
၂။ နိဂဏၬဥပုသ္တစ္မ်ဳိး၊
၃။ အရိယ ဥပုသ္တစ္မ်ဳိး၊
ဤ သုံးမ်ဳိးဟု မွတ္။

၁။ ေဂါပါလ ဥပုသ္

ဝိသာခါ၊ ေဂါပါလ ဥပုသ္ဆိုသည္ကား ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္ဟု ငါဆို၏။ ဝိသာခါ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ေန႕လယ္တြင္ ႏြားမ်ားကို ေက်ာင္း၏။ ညေနေစာင္းေသာအခါ ႏြားမ်ားကို အိမ္ျပန္၍သြင္းလာၿပီ ႏြားရွင္မ်ားထံ အပ္ရ၏။ အပ္ၿပီးေသာအခါ ထိုႏြားေက်ာင္းသားသည္ ေန႕လယ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္၍ စၿမဳံျပန္ေလ၏။

“ငါသည္ ကေန႕ဘယ္ေနရာမွာ ႏြားေက်ာင္းခဲ့သည္။ ဘယ္ကန္ထဲ၊ ဘယ္ေခ်ာင္းထဲမွာ ႏြားမ်ားကို ေရတိုက္ခဲ့သည္။ နက္ျဖန္ခါ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသ၊ လယ္ေတာမွာ ငါႏြားေက်ာင္းမည္။ ဘယ္ေရကန္၊ ဘယ္ေခ်ာင္းမွာ ႏြားေရခ်မည္။ ႏြားေက်ာင္းရင္း ဘာေတြ၊ ဘာေတြကို ငါလုပ္ဦးမည္။” ဟူ၍ ဤသို႕ ေနာက္ေၾကာင္းကိုလည္း စၿမဳံျပန္သည္။

ေရွ႕အေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚႀကီး ေတြး၍ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္သည္။ ဤသည္ကား ႏြားေက်ာင္းသား၏ ျဖစ္ရပ္တည္း။ ဝိသာခါ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပုသ္သည္မ်ားသည္ ဤႏြားေက်ာင္းသားႏွင့္ အလားတူ၏။ ႏြားေက်ာင္းသား ေတြးသကဲ့သို႕ ေတာင္ေတြး၊ ေျမာက္ေတြးႏွင့္ အေတြးညႊန္အိုင္ႀကီးထဲတြင္ ကၽြဲရိုင္းႀကီး လူးသကဲ့သို႕ လူးေန၏။

ငါသည္ကေန႕ ဘာဟင္းႏွင့္ထမင္းစားသည္။ ဟင္းေကာင္းခ်င္လွ်င္ ဆားအတန္ျမက္သည္။ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ ငွက္ေပ်ာသီးစားေသးသည္။ သည္ကေန႕ေတာ့ ဟုတ္ပါေစေတာ့၊ နက္ျဖန္အတြက္ ဘာဟင္းခ်က္စားရလွ်င္ ေကာင္းမည္လဲ၊ ဘာအသီးစားရလွ်င္ ေကာင္းေလ မည္လဲဟူ၍ ထိုသူသည္ ဤသို႕ စိတ္ကူးယဥ္ကာ မက္ေမာျခင္း အဘိဇၥ်ာစိတ္ျဖင့္ တစ္ေန ကုန္ေလ၏။

ဝိသာခါ၊ ဤဥပုသ္မ်ဳိးကား ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္တည္း။ ဤႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္မ်ဳိးကို က်င့္သုံးေဆာက္တည္ျခင္းကား အက်ဳိးလည္းမမ်ား၊ အာနိသင္လည္း မရွိ၊ အေသြးအေရာင္လည္း မေျပာင္း၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းလည္း မရွိေခ်။

၂။နိဂဏၬဥပုသ္

နိဂဏၬဥပုသ္ကို မွတ္ဦးေလာ့။ ရဟန္းဇာတ္ႏြယ္ဝင္ နိဂဏၬဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ ရွိကုန္၏။ ယင္းတို႕၏ က်င့္သုံးနည္းကား တစ္မူထူးျခားေခ်၏။ သူတို႕သည္ သူတို႕၏ တပည့္တပန္းမ်ားကို ဤသို႕ ေဆာက္တည္က်င့္သုံးေစကုန္၏။

ခ်စ္တပည့္ အေမာင္ေယာက်ာ္း၊ သည္ကို လာေလာ့။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဤ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ယူဇနာတစ္ရာထက္ဝန္းက်င္၏ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႕၌ ေဘးဥပါဒ္က်ေရာက္ေစမည့္ လက္နက္မ်ားကို ခ်ထားေလေလာ့။

ယင္းသတၱဝါတို႕အား တစ္စုံတစ္ရာ ညွင္းဆဲျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳေလႏွင့္ဟူ၍ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ ဤသို႕အားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႕အား သာေစ၊ ခ်မ္းသာေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႕အား နာေစ၊ ဆင္းရဲေစရန္ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ (သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႕အေပၚ၌ ေမတၱာပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမရွိ၊ မိုးကြက္က်ား ရြာသည္ႏွင့္တူ၏။)

ဝိသာခါ၊ နာဦးေလာ့။ ထိုသူတို႕သည္ ဥပုသ္ေန႕မ်ားတြင္ တပည့္တပန္းတို႕အား ဤသို႕ ေဆာက္တည္ခိုင္းကုန္၏။ “ခ်စ္တပည့္၊ အေမာင္ေယာက်ာ္း၊ လာေလာ့။ သင္၏ အဝတ္အစား အကုန္လုံး ခၽြတ္လိုက္ဘိေလာ့။ ငါဆိုသလို လိုက္ဆိုေလာ့။ ‘ငါသည္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အ ရပ္ေဒသ၊ တစ္ခုခုေသာ အခ်ိန္အခါဝယ္၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူအတြက္ မည္ သည့္ေၾကာင့္ၾကမွူမွ်မျဖစ္။

ငါ၏ အတြင္းသႏာၱန္ဝယ္တစ္ခုခုေသာ ပရိကၡရာ၌ေသာ္လည္း ေၾကာင့္ၾကမွူမရွိ’ ဤသို႕ဆိုေလာ့ဟူ၍ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။(အားလုံးအေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ျပတ္ ျဖတ္ေတာက္ေဆာက္တည္ေစျခင္း ပင္တည္း။)”

ဝိသာခါ၊ ဤသို႕ပင္ သံေယာဇဥ္ျပတ္ ျဖတ္ေတာက္ေဆာက္တည္ေစျငားေသာ္လည္း ျပတ္ျခင္းကား မထင္။ ထိုေဆာက္တည္သူ၏ မိဘတို႕ကလည္းသည္ဟာ ငါ့သားဟူ၍ ကိုယ့္သားမွန္းသိေနၾကကုန္သည္။ ထိုေဆာက္တည္သူ ကိုယ္၌ကလည္း သည္ဟာ ငါ့မိဘ၊ သည္ဟာ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ သည္ဟာ ငါ့မယားဟူ၍ မိဘမွန္း၊ သားသမီးမွန္း၊ မယားမွန္း သိေနသည္ပင္တည္း။

အားလုံးအေပၚ ျပတ္သည္။ ေၾကာင့္ၾကမွု႕၊ တြယ္တာမွု ဘာမွ်မရွိေသာ္လည္း မျပတ္သည္မွာ ထင္ရွား၏။ ဝိသာခါ၊ ဤသို႕လွ်င္ သည္ေနရာမွာ သစၥာ၊ ထုိေနရာက်ေသာ္ မုသားစကား ဆိုျခင္းကို ေဆာက္တည္ေစသည္မည္၏။ ဤေဆာက္တည္နည္းကို မူမမွန္ေသာ ေဆာက္တည္ျခင္းဟု ငါဆို၏။

ဘာမွ် ေၾကာင့္ၾကမွူ႕မရွိေသာ ထိုေဆာက္တည္သူသည္ တစ္ဥာဥ္႕လြန္ေျမာက္၍ နံနက္ မိုးေသာက္ၿပီဆိုလွ်င္ပင္ မည္သူကမွ် မေပးဘဲလ်က္ အစားအစာကို ကိုယ္တိုင္ယူ၍ စားေလေတာ့သည္။ နိဂဏၬဥပုသ္ကား ဤသုိ႕ ျဖစ္သတည္း။ ဤနိဂဏၬဥပုသ္မ်ဳိးကို ေဆာက္တည္ျခင္းကား အက်ဳိးလည္းမမ်ား၊ အာနိသင္လည္းမရွိ၊ အေသြးအေရာင္လည္း မေျပာင္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းလည္း မရွိေခ်။

၃။ အရိယာဥပုသ္

ညစ္ႏြမ္းေနေသာစိတ္ကို မညစ္ႏြမ္းေအာင္ လုံ႕လျပဳျခင္း၊ ျဖဴစင္ေစျခင္း၊ ျဖဴစင္ေအာင္ျပဳျခင္းသည္ အရိယာဥပုသ္ျဖစ္ေပ၏။ ဝိသာခါ၊ ညစ္ႏြမ္းေနေသာစိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ ေဆးေၾကာနည္းကား ဤသို႕တည္း။

ဝိသာခါ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းေနေသာ ဦးေခါင္းကို သန္႕ျပန္႕ေစလိုေသာ္ တေရာ္၊ ကင္ပြန္း စသည္တို႕ျဖင့္ ေဆးေၾကာလွ်င္ သန္႕ျပန္႕လာသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ ညစ္ႏြမ္းစိတ္ကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္လိုေသာ္ ျဖဴစင္သန္႕ျပန္႕ေသာ စိတ္၊ ညစ္ေၾကးကင္းစင္၍ ျဖဴစြတ္ေသာစိတ္ ျဖစ္လာေစလိုေသာ္ ဘုရားအာရုံ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ေအာက္ေမ့ျခင္းျဖင့္ ေဆးေၾကာရာ၏။

ဂုဏ္ေတာ္ကို အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့သည္ရွိေသာ္ စိတ္သည္ ၾကည္လင္လာ၏။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္လာ၏။ စိတ္၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းမွန္သမွ် လြင့္စဥ္ပေပ်ာက္ကုန္၏။ ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါး သီလမ်ားကို မက်ဳိးမေပါက္ေအာင္ ေဆာက္တည္ထိန္းေစာင့္ျခင္းျပဳ၏။
ထိုသူကို ျဗဟၼာဥပုသ္ က်င့္သုံးသူ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေနရသူ၊ ဘုရားကို အာရုံျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္ေနသူ၊ ဝမ္းေျမာက္သူဟု ဆိုအပ္၏။

ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္သည္ ဤသို႕လုံ႕လျပဳ ကုစားျခင္းအားျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဤအရိယာဥပုသ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းကား အက်ဳိးလည္းမ်ား၏။ အာနိသင္လည္းရွိ၏။ အေသြးအေရာင္လည္း ေျပာင္၏။ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းလည္း ရွိေပ၏။

Credit:ဗုဒၶေရအိုးစင္

Loading...

Facebook Comments