ကုုန္သြယ္ေရး ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္း ထုုတ္ပယ္ခံရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အရႈပ္ေတာ္ပုုံ

စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ ၊ ယာယီအၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးရန္ႏုုိင္ထြနး္ဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအမိန္႔နဲ႔ ရာထူးကေန ထုုတ္ပယ္ခံလိုုက္ရပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကုုိ ျပႆနာ တစ္စုုံတစ္ရာေၾကာင့္ ရာထူးတာ၀န္က ဖယ္ရွားတဲ့အခါ အနားေပးသည္ဆုုိတဲ့စကားလုုံးကိုု အသုုံးမ်ားေလ့ရွိေပမယ့္လည္း ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္းကုုိ ဖယ္ရွားရာမွာေတာ့ ရာထူးတာ၀န္က ထုုတ္ပယ္သည္ဆုုိတဲ့ စကားရပ္ကုုိ အသုုံးျပဳသြားတာမိုု႔ ဒီအခ်က္ဟာ ထူးျခားမႈျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္တပ္က အရာရွိဘ၀ကေန စီးပြားေရးကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနကုုိ အရပ္ဘက္အရာရွိအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာတဲ့ ဦးရန္ႏုုိင္ထြနး္ဟာ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနမွာ ဆယ္စုုႏွစ္ ၁ ခုုေက်ာ္ၾကာေအာင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ နယ္စပ္ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ယာယီ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ စတဲ့ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ခဲ့တာမိုု႔ ကုုန္သည္အသုုိင္းအ၀ုုိင္း၊ ၀န္ထမ္းအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမွာ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ သူ႕ကုုိ ထုုတ္ပယ္မႈအေပၚ ၀န္ႀကီးဌာနအသုုိက္အ၀န္း နဲ႔ ကုုန္သည္ အသုုိင္းအ၀ုုိင္းက အံ့အားသင့္ၾကပါတယ္။

ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္းကိုု ထုုတ္ပယ္မႈမွာ အဂတိလိုုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုုိ႔ တုုိင္ၾကားတာ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘူးလို႔ အဂတိလိုုက္စားမႈ တုုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဘက္က ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့တာမိုု႔ သူဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ေတာ့ မပတ္သက္ဘူးလုုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ယူဆႏုုိင္စရာရွိပါတယ္။ဘယ္လိုုအေၾကာင္းတရားေတြက ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္းကိုု ထုုတ္ပယ္ေစခဲ့တာပါလဲ။ သူ႕ကုုိ ထုုတ္ကြယ္မႈ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လုုိျဖစ္ရပ္ေတြရွိေနပါသလဲ။

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ တာ၀န္

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ႀကီးဌာန၊ ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနဟာ အဓိက အေရးပါတဲ့ ဌာနျဖစ္ၿပီး ကုုန္စည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သြင္းကုန္၊ ပုိ႔ကုုန္ပါမစ္ေတြ၊ လိုုင္စင္ေတြ ခ်ထားေပးရတဲ့ ဌာနလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ကုုန္စည္ေတြကစလုုိ႔ အေရးႀကီးကုုန္စည္ေတြအထိ အထုုတ္အသြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္လုုိင္စင္ေတြ၊ ပါမစ္ေတြ ထုုတ္ေပးရတာမုုိ႔ လုုပ္ငန္းအားျဖင့္လည္း မ်ားျပားလွတာ၀န္ေတြကုုိ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ဌာနတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္း ထုုတ္ပယ္ခံရမႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကုုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနက လုုပ္ေဆာင္တဲ့ ပုုိ႔ကုုန္သြင္းကုုန္၊ လိုုင္စင္၊ ပါမစ္ေတြနဲ႕ ခ်ထားေပးမႈနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အဲဒီလိုု ခ်ထားေပးမႈေတြကိုု ျပန္လည္စိစစ္တဲ့အခါမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အလြဲအမွားေတြ ရွိခဲ့တာကိုု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရတာေၾကာင့္ ထုုတ္ပယ္ခဲ့ရတာလုုိ႔ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က သတင္းမီဒီယာေတြကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

သၾကား Re-export ပါမစ္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္း

ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက ကုန္စည္ေတြကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းၿပီး ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ အျခားျပည္ပ ႏိုင္ငံေတြကိုု ျပန္လည္ တင္ပို႔ႏုုိင္တဲ့ (Re-export) ကုုန္စည္ေတြမွာ သၾကားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာက ထည့္သြင္းၿပီး Re-export စတင္လုုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ေစ်းကြက္လုုိအပ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး စားသုုံးမႈ မ်ားျပားတဲ့ တရုုတ္ေစ်းကြက္ကုုိ သၾကားေတြ တင္ပုုိ႔ႏုုိင္ဖုုိ႔ ဘရားဇီး၊ ကာတာ၊ ယူေအအီး၊ အိႏိၵယ၊ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအပါအ၀င္ ျပည္ပႏုုိင္ငံေတြက သၾကားေတြကုုိ ေရေၾကာင္းလမ္းကေန ျပည္တြင္းကုိ တင္သြငး္ၿပီး တရုုတ္ႏုုိင္ငံကုုိ ျပန္လည္ တင္ပုုိ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပက သၾကားကိုု ျပည္တြင္းကုုိ တင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းကေန တရုုတ္ေစ်းကြက္ကုုိ တင္ပုုိ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး Re-export အတြက္ ပါမစ္ေတြကိုု ကုုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ထုုတ္ေပးပါတယ္။သၾကားကို Re-Export စနစ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး တရုုတ္ႏုုိင္ငံဘက္က အဲဒီတင္ပုုိ႔မႈ ကိုု တရား၀င္ တင္ပုုိ႔မႈ အျဖစ္ လက္မခံပါဘူး။

ျမန္မာႏုုိင္ငံက စားသုုံးကုုန္အပါအ၀င္ ပုိ႔ကုုန္ေတြ တင္ပုုိ႔တဲ့အခါမွာ တရား၀င္ ကုုန္သြယ္မႈအျဖစ္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံက အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မလိုုရင္ မလုုိသလိုု ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုုပ္တာေၾကာင့္ သၾကား Re-export ဟာလည္း စကတည္းမွာပဲ မွားယြင္းတဲ့ ကုုန္သြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခုု ဆုုိရင္ မမွားႏုုိင္ပါဘူး။

ျပည္ပႏုုိင္ငံကုုိ သၾကားေတြကုုိ ကုိယ့္ျပည္တြင္းတင္သြင္းဖိုု႔ ေဒၚလာ၊ ယူရုုိ အပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အျမား သုုံးၾကရၿပီး တရုုတ္ေစ်းကြက္ကုုိ တင္ပုုိ႔ခ်ိန္မွာေတာ့ တရုုတ္သုုံးေငြ ယြမ္ကုုိသာ ျပန္လည္ရရွိတာပါ။ တရုုတ္ႏုုိင္ငံရဲ႕ ခြင့္ျပဳမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ျပည္တြင္းသၾကားေစ်း အတက္အက်ျဖစ္တာ၊ ႀကံစုုိက္ေတာင္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြ ကိုု ထိခိုုက္မႈ အတြက္ ခ်ိန္ဆရတာေတြေၾကာင့္ Re-export ပါမစ္ထုုတ္ေပးမႈဟာ ပိတ္လိုုက္ ဖြင့္လိုုက္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။

သၾကား Re-export ပါမစ္ေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းျခင္း

တရုုတ္ႏုုိင္ငံရဲ႕ သၾကားစားသုုံးတဲ့ေစ်းကြက္က ႀကီးမားတာမုုိ႔ သၾကား Re-export လုုပ္ငန္းဟာ ႏုုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးေပမယ့္လည္း ကုုန္သည္နဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ေတာ့ ေငြရွာေပါက္ ႀကီးတစ္ခုုအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ တရုုတ္ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၀ယ္လုုိအားေၾကာင့္ Re-export သၾကား လုုပ္ငန္းဟာ ႀကီးမားခဲ့ၿပီး သၾကားတင္သြင္း ျပန္လည္တင္ပုုိ႔ႏုုိင္တဲ့ ပါမစ္ေစ်းကြက္လည္းျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။

သၾကား Re-export လုုပ္ငန္းအတြက္ ကုုမၺဏီေထာင္ ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ လုုပ္ကုုိင္ၾကတာမ်ားၿပီး အဲဒီအထဲမွာမွ စညး္ကမ္းခ်က္ မလုုိက္နာတဲ့ ကုုမၺဏီေတြကိုု စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနက လုုပ္ငန္းမွတ္ပုုံတင္ ပိတ္သိမ္း တာေတြ ျပဳလုုပ္အေရးယူရတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။သၾကား Re-export ပါမစ္ ေလ်ွာက္ထားမႈအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုုိ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန ဘက္က ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တာေတြ မၾကာခဏ လုုပ္ရပါတယ္။ ပါမစ္ လိမ္လည္ ေလ ွ်ာက္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ မ်ားစြာ ရွိခဲ့တာမုုိ႔ သၾကား Re-export လုုပ္ငန္းဟာ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက လာျခင္း မေကာင္းခဲ့ဘူးလိုု႔ ဆုုိရမွာပါ။

ကုုမၺဏီမ်ားစြာေထာင္၍ ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ပါမစ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းျခင္း

သၾကား Re-export ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ထားမႈေတြမွာ တစ္ဦးတည္း ကုုမၺဏီမ်ားစြာ ခြဲေထာင္ၿပီး ပါမစ္ေလ ွ်ာက္တာမ်ဳိး၊ စီးပြားေရးအုုပ္စုု တစ္ခုုက ကုုမၺဏီခြဲေတြမ်ားစြာနဲ႔ ပါမစ္ေလ ်ွာက္တာမ်ဳိးေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီလိုု ကုုမၺဏီနာမည္မ်ားစြာနဲ႔ ပါမစ္ေလ ွ်ာက္ထားတယ္ဆုုိေပမယ့္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေလ်ွာက္ထားၾကတာမိုု႔ ပါမစ္ေတြ ရရွိသြားၾကတာလိုု႔ ဆိုုႏုုိင္ပါတယ္။

တစ္ဦးတည္းက ၊ စီးပြားေရးအုုပ္စုု တစ္ခုုတည္းက ပါမစ္မ်ားစြာကုုိင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းကြက္ကလည္း ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနခဲ့တာပါ။အဲဒီတစ္ဦးတည္းက၊ စီးပြားေရးအုုပ္စုုတစ္ခုုတည္းက ပါမစ္ေတြကိုု ကိုုင္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ကုမၺဏီေတြထဲမွာ အရင္ ၀န္ႀကီး ဌာနဆုုိင္ရာအႀကီးအကဲေဟာင္း ေတြရဲ႕ကုုမၺဏီေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ပါမစ္ေစ်းကြက္ ႀကီးမားလာျခင္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ေဒၚလာေငြလဲေစ်းႏႈန္းဟာ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ေႏွာင္းပုုိင္းမွာ အျမင့္ဆုုံးတက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္အထိ တက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာေစ်း ထပ္မံ မျမင့္တက္ေစဖုုိ႔ ေဒၚလာသုုံးစြဲေနတဲ့ သြင္းကုုန္စည္တင္သြင္းမႈ လုုပ္ငန္းေတြ၊ ႏုုိင္ငံျခားေငြထြက္ေပါက္ အရင္းအျမစ္ေတြကိုု အစုုိးရက ပိတ္ပင္လုုိက္ပါတယ္။

သၾကား Re-export ပါမစ္ကိုုလည္း အစုုိးရဘက္က ပိတ္ပင္ခဲ့တာပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ပါမစ္ေတြ ကုုမၺဏီေတြ လက္ထဲမွာ ရွိေနခဲ့ၿပီး ပါမစ္တစ္ေစာင္ကုုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီေပး၀ယ္ရတဲ့အထိ ေစ်းေကာင္းလာပါတယ္။

သမၼတရုုံးက ကုိင္တြယ္ျခင္း

သမၼတရုုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ပုုံမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ေျပာဆိုုရင္ သၾကား Re-export ပါမစ္ကိစၥကိုုပါ ထည့္သြင္းေျပာဆုုိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းက ေဒၚလာေငြ စီးထြက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာလိုုအပ္ခ်က္မ်ားၿပီး ေဒၚလာတန္ဖုုိး ဆက္တက္လာမႈေတြ တားဆီးႏုုိင္ဖုုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လစကလုုိ႔ သၾကားအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ကုုိ တစ္ဆင့္ခံ ျပည္ပတင္ပုုိ႔ခြင့္ Re-export ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ထဲမွာ သၾကား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း Re-export ပါမစ္ေတြ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီ ေစ်းေပါက္ေနတာကိုု သိရွိထားေၾကာင္း တရား၀င္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ဦးေဇာ္ေဌးက အဲဒီကိစၥကုုိ သမၼတရုုံးနဲ႔ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းကုုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လုုိ႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့တာေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုုပ္အၿပီး ၄ လအၾကာမွာ ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္း ရာထူးတာ၀န္ကေန ဖယ္ရွားထုုတ္ပယ္ခံလုုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ Re-export ပါမစ္ေတြ ေလ်ွာက္ထားမႈေတြမွာ ပါမစ္ေတြ တစ္ဦးတည္းက ေထာင္ထားတဲ့ ကုုမၼဏီမ်ားစြာကို ထုုတ္ေပးခဲ့မႈနဲ႔ အဲဒီပါမစ္ေတြျပင္ပမွာ ေစ်းကြက္အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့မႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လုုိ႔ တာ၀န္အရွိဆုုံးလုုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္း ကုုိ ရာထူးကေန ထုုတ္ပယ္ခဲ့တယ္ ဆုုိရင္လည္း မမွားႏုုိင္ဘူးလိုု႔ ကုုန္သည္နဲ႔ အရာရွိအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမွာ ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ေျပာဆုုိေနၾကပါတယ္။

Credit :ရန္ကုန္ေခတ္သစ္

Loading...

Facebook Comments