ျပန္လည္ရွင္သံျခင္း အေလာင္းကို ေျမျမဳပ္ျပီး တနာရီအၾကာမွာ အုပ္ဂူအတြင္းက ေအာ္သံေၾကာင့္ ဂူေဖါက္ကယ္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရုပ္သံ

ျပန္လည္ရွင္သံျခင္း
အေလာင္းကို ေျမျမဳပ္ျပီး တနာရီအၾကာမွာ အုပ္ဂူအတြင္းက ေအာ္သံေၾကာင့္ ဂူေဖါက္ကယ္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။
SAW

Una familia entierra a un familiar, horas más tarde el sepulturero oye gritos procedentes de la tumba y llama a la policía. Los policías rescatan al hombre y lo rescata. No dan informacion en que lugar o pais fueron los hechos.

Loading...

Facebook Comments