ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။

မႏွစ္က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမ်ွ ယခုႏွစ္တြင္ မုခ်အဆင္ေျပမႈေလေတြ ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။ အရာရာအေလးနက္ထာၿပိး လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားပါ။ ေငြ႐ွင္၊ ေၾကး႐ွင္၊ လုပ္ငန္း႐ွင္၊ ဥစၥာ႐ွင္မ်ားက မိမိအား ကူညီရန္ ကံၾကမၼကေစာင္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေသာ္ မေကာင္းမႈဒူစ႐ိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊ ဥပေဒျပစ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ႐ွာေဖြ႔ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရိွလာတတ္သည္။

မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပိး ဘာသာေရ၊ဘာဝန၊ကမၼဌာန္းထိုင္တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ေပးကမ္းလွဴတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း အခြမ္းအလမ္းေကာင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (2)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား၊ စေတာ့႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အားကစားပြဲစတင္ျခင္း၊ ထီးကံစမ္း၊ စာေပလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ ေန႔(1:25)ေနာက္ပိုင္း နားသ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ အႏုပညာစတင္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္၊ ဆုိင္းဘုတ္တင္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစတင္၊ လုပ္ငန္းစတင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးကိစၥေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(9)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ေန႔စက္(1:57)နာရီအတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးဝါးျဖန္႔ျခင္း၊ စာေပလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္းႏွင့္ေရေၾကာင္းခရီသြားလာျခင္းေကာင္း၏။(16)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ေရတြင္းေရကန္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံ စတင္တက္တုေဖာ္ျခင္း၊ အားကစားပြဲမ်ားက်င္ပ၊ ထီးကံစမ္း၊ စာေပလုပ္ငန္းထုပ္ေဝျဖန့္ခ်ီမွုလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ ရတနာ႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းေကာင္း၏။ (စလြယ္တင္နကၡတ္ မရပါ)(23)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ အေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ နံနက္(7:38)နာရီလြန္ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။ (နံနက္7:38နာရီအတြင္း အနဓ်ာယ) (ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ က႐ိုဏ္းမလြတ္ပါ)

ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (2,16)ရက္ အျပာေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးရိွလျဖစ္၍ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (13)ရက္ ဤေန႔ အားကစားပြဲက်င္းပ၊ ထီးကံစမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္း၊ နံနက္(11:36)မတိုင္မီ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ စာေပးလုပ္ငန္း၊ ညေန႔(6:35)ေနာက္ပိုင္း မ်ိဳးေစ့စိုက္ပ်ိဳး၊ သစ္ပင္စိုက္၊ လုပ္ငန္းစတင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ေန႔စက္12:57မိနစ္လြန္ ကုမ္ရာသီေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္မဂၤလာအခါရ၏ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါရ၏)(20)ရက္ ဤေန႔ ရတြင္းေရကန္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံ စတင္တက္တုေဖာ္ျခင္း၊ အားကစားပြဲမ်ားက်င္ပ၊ ထီးကံစမ္းျခင္း၊ စာေပလုပ္ငန္မ်ားစာတင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ နံနက္(10:7)ေနာက္ပိုင္း ႐ွင္ျပဳ၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ နကၡတ္မရ)

(27)ရက္ ဤေန႔ ေန႔လယ္(11:36)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ အိမ္တတ္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြေႏြးျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (13,20)ရက္ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။၂၀၁၉ခုႏွစ္ March (20)ရက္ ဤေန႔ ရက္ရာဇာမြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ အေန႔ကဇာတင္၊ ထီးတင္း၊ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ နံနက္(10:32)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း။

စီးပြားေရးဂ႑ -စီးပြားေရးတိုးတတ္လာမည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း အက်ိဴးခံစားရၿပိးဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္း၍ ေရြဆိုင္၊ ရတနာလုပ္ငန္းအေရာင္းအဝယ္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား၊ သစ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာသုခရတတ္သည္။ စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ကားအေရာင္းအဝယ္းလုပ္ငန္း၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္စီးပြားျပဳိင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (17)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ သတၱဝါမ်ားကို ေဘးမဲ့လြတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားသန္႔႐ွင္းျခင္း၊ အေနကဇာတင္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အိမ္သစ္တတ္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင္လွစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔)အထူး ဗုဒၶဟူသားသမီးမ်ား တြက္ခ်က္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင္း၊ မိမိထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ ႏွင့္ ေဝးကြာသြားရတတ္သည့္ကို သတိႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းမိသာစု မိမိလုပ္ေပးေထာက္ပံသေလာက္ အေကာင္းအျမင္ မခံရဘဲ မိမိေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ဆက္ဆံရမည္။ သို႔ေသာ္ သူတပါးအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ May (1)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ မဂၤလာအမႈကိစၥေဆာင့္ရြက္ျခင္း၊ထီးထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။ (ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ ယုဂ္မလြတ္ပါ)(15)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(10:32)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္း တူးျခင္း၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ေန႔စက္3:32မိနစ္လြန္ ၿပိႆရာသီ ေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္မဂၤလာအခါရ၏။ သို႔ေသာ္ “သားဦး၊သမီးဦး”႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္အခါေ႐ွာင္ပါ။အိမ္ေဆာက္၊အိမ္တတ္အခါေ႐ွာင္ပါ။) (ေမာဟနိ ဧကာဒသီ)

(29)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေန႔စက္(3:25)နာရီလြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေရတြင္းတူး၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။အသက္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ ႏွစ္ရိွသူမ်ား စီးပြားေရး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ညံပါလိမ့္မည္။ထိုသက္ပိုင္းျခား ဇာတာရွင္ကေတြ႔က ေငြေၾကးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး လက္လြတ္စပယ္မလုပ္မိဖို႔လိုသလို ေငြေၾကးနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မိမိအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝယ္ေရာင္း အိမ္ေဆာက္လို႔. တိုလို႔တန္းလန္း ေငြျမဳပ္ျခင္း၊ ေငြျပန္မေပၚတာ ကိစၥမရွိတတ္၍ ေငြလူလိ္မ္ခံရျခင္း၊ ေရာင္းမွားျဖစ္ျခင္း အမႈခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မလိုအပ္တဲ့ေနရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေခ်းတဲ့ကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္က အတိုးမယူဘဲ လကႏဲွတ္စာခ်ဳပ္စာတန္းနဲ႔ ေခ်းရင္ေတာင္မႈ ျပန္ရဘဲ ထြက္ေျပးထိန္းေ႐ွာင္သြားလိမ့္မယ္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (5)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(9:49)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ထီထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ေဆးဝါ၊ေဆးေဖာ္၊ စာေရးသားျခင္းေကာင္း၏။(19)ရက္ ဤေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ညေန(4:25)နာရီလြန္ ကင္းပြန္းတပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ လက္ေရးထိုးျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။သို႔ေသာ္(1-6-2019)ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွခ်င္း စကားမ်ားျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ားေျပာဆိုရျခင္း ၾကံဳရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ Junly (3)ရက္ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ နံနက္(8:45)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ေျမသန့္မဂၤလာ၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပညာသင္၊ စာေရးသားျခင္း၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေငြေၾကားကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(17)ရက္ ဤေန႔ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဗုဒၶဟူးေန႔ ဤေန႔ ဘုရားတည့္၊ ထီးတင္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ဧည္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္သည္ ညေန5:56မိနစ္လြန္ ကရကဋ္ရာသီေျပာင္းၿပိး ျဖစ္၍ စလြယ္တင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ေစ့၊လက္ထက္အခါေ႐ွာင္ပါ။ အိမ္ေဆာက္မဂၤလာအခါရ၏။) (လၾကတ္မည္။) (ျမန္မာႏိုင္ငံေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္သည္)ဖမ္းစ-နံနက္1:56:36စကၠန္႔ ၊ဖမ္းလယ္-နံနက္3:35:33စကၠန္႔၊လြတ္ဆံုး-နံနက္5:3:15စကၠန္႔။(အစိတ္အပိုင္းၾကတ္) (31)ရက္ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ေန့လယ္(11:48)နာရီလြန္ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ သိကၡာတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ အိမ္တတ္၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ -ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနလၤာ၊ အဂါၤ * အနည္းအထစ္ေငါ့မ်ား အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ဒြန္းတြဲေက်ာ္လႊားရတတ္ၿပိး *ၾကာသပေတး*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အေႏွာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခံုျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ August (28)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ယေန႔နံနက္(6:00)နာရီလြန္ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ သိကၡာတင္၊ အ နာမည္မွည့္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ထီးထိုး၊ ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ -၂၀၁၉ခုႏွစ္ August (28)ရက္ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမႈအမ်ိဴးမ်ိဴးခံရကိန္းၾကံဳမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။ မိမိထက္ ဝါႀကီး၊ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ဆံုးဆည္းရျခင္း၊ ရပ္ေဝမွာ ဖူးစားေတြ႔ရတတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနဂၤေႏြ၊ စေန႔၊ ေသာၾကာ*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးသာစိုျပည့္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရိွျခင္း ႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ျခံကြက္မ်ားရရိွတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား အတိုင္းအတာထက္ ပိုဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ သားသမီး၊ တပည့္မ်ား တိုးပြားမည္။ မိမိတို႔၏ ေ႐ွ႕ေရး ဘဝခိုင္ျမဲေစရန္ အေထာက္အကူရရိွေစရန္ စိတ္႐ွည္းသီးခံၿပိး တပည့္ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (4)ရက္ ဤေန႔ ယေန႔စက္(12:11)နာရီအတြင္း ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ တိုင္းထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ တံတားျပဳျပင္ျခင္းေကာင္း၏။(18)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(6:51)မတိုင္မိ ဆိုင္သစ္ဖြင့္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ နံနက္(6:51)ေနာက္ပိုင္း ဘုရားအေနကဇာတင္၊ အားကစားပြဲက်င္းပ၊ ထီးကံစမ္း၊ စပါးရိတ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ေန႔နက္4:59မိနစ္လြန္ ကုန္ရာသီေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္မဂၤလာ၊အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါေ႐ွာင္ပါ)ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (18)ရက္ မိုးျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

ပညာေရးဂ႑ -ပညာေရးတြင္ ဘဝအတြက္ရည္မွန္းထားေသာပညာရပ္မ်ား ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာသင္ျခင္း ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ မိမိပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ပညာေရးတြင္ လံုးလ ဝီရိယရိွမွာသာ မိမိေမ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား အေကာင္အထည့္ေဖာ္ျခင္း ဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္၍ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမည္။ မိမိပညာရပ္မ်ား သင္ရာတြင္ သူတပါး၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း၊ ရာထူးေနရာဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ပံပိုးေပးျခင္းမ်ား စံစားခံစားရကိန္းရိွသည္။ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ စက္မႈလက္မႈ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (6)ရက္ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(9:51)နာရီလြန္ ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းတူး၊ ပညာသင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဳျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ေဆးကုသခံယူျခင္းေကာင္း၏။(13)ရက္ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ထီထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေန႔စက္(1:9)နာရီအတြင္း ခရီသြားလာျခင္းေကာင္း။

က်န္းမားေရးဂ႑ – က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ဖ်ားႏွားျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္း ေရာဂါေဝဒနာ အထူးခံစားရတတ္သည္။ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွင္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဂ႐ုတစိုက္ ကုသမႈခံယူသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ *၃*ဂဏန္းရက္ ႏွင့္ *၅*ဂဏန္းရက္ ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (11)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ေန့စက္(12:12)ဘုရားတည္၊ အေန႔ကဇာတင္၊ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ အိမ္သစ္တတ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရတြင္းတူး၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ထီးထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသခံယူျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္းေကာင္း၏(25)ရက္ ဤေန႔ ေန့စက္(12:23)ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရတြင္းတူး၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း၊ ဧည္ခံပြဲက်င္းပျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင့္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊ ထီးထိုး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းေကာင္း၏။
ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (11,25)ရက္ ဖက္ဖူးေရာင္၊ အညိဳ့ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ရတနာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ပန္ေရာင္၊ အညိဳ႕ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉) အစိမ္းေရာင္ ရိွေသာ ရတနာမ်ားဝတ္ဆင္ပါ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္ -အေ႐ွေတာင္အရပ္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ကံေကာ္ပင္၊ ခေရပင္စိုက္ျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားေဆာက္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သရက္ပင္၊ သစ္ခြာပင္၊ သလဲပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေၾကးဖလားျဖင့္ ေရေတာ္(၅)ခြက္ ဘုရားလွဴ ေပးပါ။ရြက္လွၫြန္႔၊ ေပါက္ၫြန္႔(၉)ၫြန္႔တို႔ကို ေရႊအိုးျဖင့္ ဘုရားတြင္ ဆီးမီး(၅)ခြက္ပူေဇာ္ေပးပါ။အဘိုးအဘြားအႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ငခ်ိတ္ေပါင္း၊ အုန္းထမင္းမ်ားကိုလွဴ ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 📱09456471357(Viber)

Loading...

Facebook Comments