စံ – ဇာဏီဘို ၂၇-၁၁- ၂၀၁၈ မွ ၃- ၁၂- ၂၀၁၈

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေပၚေပါက္လာေသာစိတ္ကူးတို႔ကို လက္ေတြ႕ ေဆာင္ ႐ြက္ပါ။ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း၍ အ ဆင္ေျပမည္။ ပစၥည္းေလွာင္ရန္ မသင့္။ ျမဳပ္ေနေသာ ေငြမ်ား ျပန္ေဖာ္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ မွတ္ပုံတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ အစရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား စနစ္တက် သိမ္းဆည္းပါ။ ေပ်ာက္ တတ္သည္။ စာ႐ြက္စာတမ္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ႀကဳံမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေျခသုတ္ခုံလႉပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ကုန္အက်ခံၿပီး ႀကိဳးစားထားသည္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း ေပၚထြန္း ထြန္းမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈ မ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေသာကိစၥမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ကူညီသူမိတ္ေဆြေပါမည္။ စန္းပြင့္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထင္ ရွားမည္။ အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ် တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာ္ခြက္ေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

စီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြာဟမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာအေျခ အေနတို႔ကို အသုံးခ်၍ လမ္းသစ္ထြင္ကာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လိုရာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ျပည္ပခရီးရွိမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္မည္။ အ ေျပာင္းအလဲႏွင့္ တက္လမ္းရွိမည္။ ျပည္ပမွ အတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကား တတ္ေျမာက္မည္။ ေငြမေခ်းရ။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္ သည္။ အႀကီးအကဲအမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ လီလီပန္း ဘုရားကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

သူတစ္ပါးအေပၚ မွီခိုအားထား၍ မရ။ ယုံၾကည္လႊဲအပ္၍လုပ္ေလ ျပႆနာမ်ားေလ ျဖစ္မည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းပါ။ လုပ္လက္စလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆ နာမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ား စတင္ ရန္ မသင့္။ အလုပ္တိုးတက္လင့္ကစား တာဝန္ပိုမ်ား ကိုင္တြယ္ရမည္။ အ တတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ဘဝတိုးတက္မည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕မည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖ်ာအေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ေအာင္ျမင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုင္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ အ ခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္ေသာကိစၥမွန္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝတိုးတက္ မည္။ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ ရန္မနာလိုသူမ်ားအေပၚ ရင္ဆိုင္ အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။ ျပည္ပခရီးကိစၥ ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ အေလာတ ႀကီး ယာဥ္ကားေမာင္ႏွင္ျခင္းမျပဳရ။ မိဘအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးအညံ့ ရွိမည္။ ျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရန္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ မနာလိုမုန္းထားရွိေန သူမ်ားထံမွ အကူအညီရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မွ ခြဲထြက္၍ ပုံစံသစ္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ ရာမွ ထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အသစ္ေျပာင္းလဲလာေသာ သူႏွင့္ ပူးတြဲအဆင္ေျပမည္။ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဖန္ကြဲ၊ မွန္ကြဲမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ သည့္ အေနအထားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကဳံမည္။ သူတစ္ပါး ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အေတြးအေခၚသစ္ကို အ သုံးခ်၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ေပၚမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာအခြင့္အေရးတိုင္းသည္ ကိုယ့္အတြက္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိမည္ မဟုတ္၊ ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္၍ အမွားအယြင္း မ်ား ႀကဳံမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီဟိုဠ္ၫြန႔္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အေလးအနက္ထား၍ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔၏ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ကို ရရွိမည္။ စုေပါင္းလုပ္ ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူ ေကာင္း ရမည္။ ျဖစ္လိုေသာအလိုဆႏၵႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕  အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ခရီးကိစၥ၊ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ အဆင္ေျပမည္။ လႈပ္ရွားသြားလာၿပီး ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ အုန္းပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

စာေရးသူ : စံဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

Credit: Kumudra

Loading...

Facebook Comments